Newyddion | News

Dweud Gras | Saying Grace

12/10/18

 

 

 

 

 

 

 

 

“Rwy’ am ddweud ‘Gras’ – Gracias, Grazi, Give Thanks a Diolchgarwch. Rwy’ am ddweud Diolch, Merci, Danke a Thank You. Rwy’ am eich gwahodd i ymuno gyda mi.” Fern Smith

“I want to say ‘Grace’ – Gracias, Grazi, Give Thanks and Gratitude. I want to say, Thank You, Merci, Danke and Diolch. I want to invite you to join me.” Fern Smith.

Bydd yr Artist Profiadau Fern Smith yn siarad am ei gwaith ac yn rhannu rhai o’r uchafbwyntiau o’i blwyddyn o gydweithrediad gyda Gofod, Amser a Chydamseredd. Yn 2017, derbyniodd Fern Wobr Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru gan ddod yn ‘artist preswyl’ mewn nifer o fannau gwahanol a lleoliadau anarferol, pob un ynghlwm â’r rhif Saith! Roedd ei chyfnodau preswyl yn cynnwys byw ar ei phen ei hun am 7 dydd a nos mewn theatr wag, cynnal 7 ‘Sgwrs Cyn Diwedd Amser’, arwain 7 artist benywaidd trwy Ddefod Drothwyol 7-niwrnod o’r enw ‘Who Do You Think You Are?’ gan orffen gyda darn o gelf a barodd 7 wythnos o’r enw ‘7 Sundays in Spring’. Yn ‘Dweud Gras’, daw Fern nôl i bob un o’i phedwar man: mae’r dychweliad hwn yn nodi cyflawniad a chlo ar flwyddyn o feddwl hudolus, o fod a gwneud.
Mae gwahoddiad cynnes i chi alw draw os oeddech yn rhan o unrhyw un o’r sesiynau preswyl gwreiddiol neu os y’ch chi’n chwilfrydig am yr hyn wnaeth Fern yn ystod ei harbrawf creadigol byw dros flwyddyn o amser am y gelfyddyd o fyw mewn oes gythryblus. Bydd yn rhannu datgeliadau, sylweddoliadau a myfyrdodau, gan siarad am ei phrofiad a chynnal gofod i eraill fynegi eu profiadau nhw.
Mae croeso i chi ddod i un, dau, tri neu bob un o’r digwyddiadau. Bydd pob digwyddiad yn wahanol, yn olrhain profiad Fern ym mhob un o’r 4 man.

Bydd y noson yn cynnwys siarad, gwrando, bwyta ag yfed a dweud diolch fwy nag unwaith.
Gofynnwn am rodd fechan o £3 tuag at y costau.
Bydd pob digwyddiad yn para oddeutu dwy awr a hanner (gan gynnwys seremoni te a theisen).

Experiential Ritual Artist Fern Smith will talk about her work and share some of the highlights from a year-long creative collaboration with Space, Time and Synchronicity. In 2017, Fern received a Creative Wales Award from the Arts Council of Wales and became ‘artist in residence’ in a number of different venues and unusual locations all involving the number 7!

Her residencies included living alone for 7 days and nights in an empty theatre, hosting 7 ‘Conversations Before the End of Time’, guiding 7 women artists through a 7-day Rite of Passage and finishing with a 7 week-long durational art piece: ‘7 Sundays in Spring’. ‘Saying Grace’ sees Fern return to each of her four venues: Ammanford Miners Theatre, Small World Theatre, Aberystwyth Arts Centre and Capel y Graig. The return marks a completion and a closing of a year of magical thinking, being and doing.

You are warmly invited to come along if you were involved in any of the original residencies or if you are just curious to find out what Fern got up to during her year-long live creative experiment. She will share revelations, realisations, reflections, speak about her experience and hold a space for others to share theirs.

 

 

 

 

 

 

 

LikeDustBlownAcrossTheSkin

29ain Awst / August, 2018, 7.30pm

Anoikis; Melissa Pasut and Andrew Leslie Hooker

Gwaith ar y gweill

 

 

 

 

 

 

 

 

Athroniaeth Wyllt; Gwallgofi, Rhedeg, Darllen.

Prosiect gan Joanne Mathews

31 ain Awst – 3 ydd Medi 2018

Wild Philosophy; Raving, Running, Reading.

A Project by Joanne Mathews

31st August – 3rd September 2018

Deadline for applications; 18th June 5pm

Benywod, hoffech chi gymryd rhan mewn…

‘….gêm yfed gydag Angela Davis, gloddest wyllt gyda Simone De
Beauvoir a rhedeg dros y gweundir garw gydag Iris Murdoch… ‘

Women, would you like to take part in…

‘….a drinking game with Angela Davis, a rave in our pants with Simone De Beauvoir and running through rugged moorland with Iris Murdoch… ‘

 

 

 

 

 

 

Mae Capel y Graig yn gyffro i gyd i groesawu Athroniaeth Wyllt:
Gwallgofi, Rhedeg, Darllen, prosiect gan Joanne Matthews fel rhan o
DIY 15: 2018, wedi ei greu gan LADA (Asiantaeth Datblygu Celfyddyd
Fyw – Live Art Development Agency) a’i gefnogi gan Peilot, Chapter.

‘Encilfa dwys cefn gwlad, damcaniaeth darllen ac athroniaeth i
fenywod sy’n betrus amdani, sianelu pync, egnïon gloddest a
hydymdeimledd radicalaidd….
Gall y byd academaidd fod yn lle hierarchaidd, llwchlyd o bŵer, lle
sy’n ymddangos llawer gwaith yn gyfyngedig. Mae’r DIY hwn ynglŷn
â thorri braint dosbarth a hil y byd academaidd a gwerthfawrogi
ymatebion i ddamcaniaethau darllen sy’n uniongyrchol, yn gorfforol
ac yn hwyliog. Mae’r chwaraewyr mawr ym myd damcaniaeth ac
athroniaeth yn aml yn wyn ac yn wryw; mae’r prosiect hwn yn
bwriadu ystumio’r perthynas pŵer hwn. Treuliwn ni amser yn
darllen athronwyr a meddylwyr sy’n fenyw ac sydd o amryfal
gefndiroedd hiliol.’ Joanne Matthews.

Capel y Graig is excited to host Wild Philosophy: Raving, Running, Reading, a project by Joanne Matthews as part of DIY 15: 2018, created by LADA (Live Art Development Agency) and supported by Peilot, Chapter.

‘An intensive rural retreat, reading theory and philosophy for women who are tentative to do so, channelling punk, rave energies and radical sensitivity….

The academic world can be a hierarchical and dusty place of power, a place that often feels exclusive. This DIY is about breaking down the class, and race privilege of academia and valuing responses to reading theories which are immediate, bodily and fun. The big players in theory and philosophy are often white and male, this project aims distort this power relationship. We will spend time reading philosophers and thinkers who are female, from diverse racial backgrounds.’ Joanne Matthews.

Chwiliwch yma i wybod rhagor ac am sut i ymgeisio; dyddiad cau
buan am geisiadau ; 5yh dydd Llyn, Mehefin 18 fed .

Find out more and how to apply here; deadline soon for applications ; 5pm Monday June 18th.

 

Y LLYFRGELL ACHUB

8/9fed of Fedi 2018

 

 

 

 

 

 

Achup – gafael neu ddaliad (o dir)
Achubion – y pethau sy’n goroesi, neu gael eu cadw/arbed

Pa lyfrau wnewch chi achub?

Yn aml, ystyrir casgliadau llyfrgell yn bethau parhaol a pharhaus, cronfa o wybodaeth sydd rhywsut yn dragwyddol ac yn ddigyfnewid.

Ond pwy sydd yn penderfynnu pa wybodaeth sy’n cael ei chasglu?

Dros benwythos ym mis Medi eleni mae Capel y Graig yn eich gwahodd i gyd-greu Y LLYFRGELL ACHUB, sef casgliad dros dro o lyfrau gan fenywod, sydd wedi’u dewis gan fenywod ac yn cael eu darllen yn uchel gan fenywod….lle i gyfarfodydd annisgwyl a ffurfweddau eginol.

Prosiect gan Christine Watkins, Avi Allen ac Naomi Heath

THE SAVED LIBRARY

Ceredigion 8th / 9th September 2018

Sauver – to keep (safe), protect, redeem
Salvus – reserve for future use

Which books will you save…?

Library collections are often imbued with a sense of permanency, a repository of knowledge that is categorised, fixed and eternal.

But who decides what material should be collected?

For one weekend this September Capel y Graig invites you to help create The Saved Library… An ephemeral collection… a temporary assemblage of books written by women, chosen by women, read aloud by women…a space for unexpected encounter and emergent configurations.

A project by Christine Watkins, Avi Allen ac Naomi Heath

 

 

BE AWARE PRODUCTIONS

27/28 Ebrill/April/Nisan 2018

Mae Capel y Graig yn falch iawn i groesawu Be Aware Productions

 

 

 

 

After being forced to leave their Country four years ago for political reasons, Turkish artists Meltem Arikan, Pınar Öğün and Memet Ali Alabora decided to settle in Cardiff due to Meltem’s ‘obsession’ with Wales. Be Aware Productions was founded in 2015 by actress and director Pınar Öğün and has since created innovative performing and audio-visual art works. The Company’s latest project is supported by the Arts Council of Wales and the Peliot,Associate Artist Programme, Chapter, Cardiff and will explore notions of belonging and identity to develop a Welsh/Turkish Language play in collaboration with Chapter and Theatr Genedlaethol. The project will adopt an experimental process of touring research rehearsals during which the company will develop a relationship with venues and local communities across Wales using shared diverse experiences and thoughts to inform the development of the play.

 

I BLE RWYT TI’N PERTHYN? / NEREYE AITSIN? / WHERE DO YOU BELONG?

Dewch i weithdai ledled Cymru er mwyn datblygu drama Gymraeg a Thwrceg am berthyn a hunaniaeth. Da ni eisiau clywed eich straeon a fyddwn ni yn rhannu ein hanes ni.

Aidiyet ve Kimlik üzerine bir tiyatro oyunu için Galler’de seyirci paylaşımlari projesi. Sizin de hikayelerinizi dinlemek, kendilerimizinkileri paylaşmak istiyoruz. Bize katılın!

Join us for workshops all over Wales to develop a play in Welsh and Turkish about belonging and identity. We want to hear your stories and we’ll share a little of our history too.

These are not ‘Acting’ workshops as such, and there is no expectation for the attendees to ‘perform’. During the workshops or research rehearsals the company will share parts of the the play in its early form and those present will be invited to share their own experiences and thoughts of belonging and identity which will then be fed back into the rehearsals and contribute to the ongoing development of the play. These workshops will provide an interesting and exciting chance to be involved in an experimental collaboration between audience and theatre company to produce a play.
Whilst the company are keen to hear from Welsh speakers…ALL ARE WELCOME.

I ble rwyt ti_n perthyn_ Info Pack (1)

Gweithdai / Atölye Çalışmaları / Workshops

Fri  27/04/18: 10:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00
Sat 28/04/18: 10:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00 + 19:00 : Cinio arbennig Twrcaidd Türu sulü akşam yemeği A special Turkish dinner (for those attending the workshops)

Cliciwch ar yr amserau i gofrestru. Mae croeso i chi mynychu’r diwrnod cyfan, cofrestrwch am y ddau sesiwn.
Kayıt olmak için lütfen saatlere tıklayın. Eğer tüm güne katılmak isterseniz, lütfen iki seansa da kayıt olun.
Click on the times to register. If you want to attend the whole day you’re welcome, please sign up for both sessions. Workshops are FREE

‘Fe fyddwn ni’n cynnal gweithdai dau ddiwrnod mewn nifer o leoliadau amrywiol. Bydd y rhain yn hyblyg ac wedi’u cynllunio o gwmpas anghenion y bobl fydd yn cymryd rhan. Rydyn ni’n rhagweld amrywiaeth o weithgareddau – o rannu neu ddarllen darnau o’n gwaith ni, i drafodaethau mewn grŵp – a bydd cyfle i drafod y cwestiynau sy’n codi. Fe fyddwn ni’n paratoi ‘börek’ (math o gacen o Dwrci), pice ar y maen, a digonedd o baneidiau o de drwy gydol y dydd!

We will conduct two days of workshops in each venue. These will be very relaxed, and tailored to suit the requirements of the people who wish to participate. We envisage a mixture of sharing our work, discussion with the group and reflection on the questions that are raised. We’ll provide Turkish börek (a type of pastry), Welsh cakes and numerous cups of tea throughout the day!

Her mekanda iki günlük bir atölye çalışması gerçekleştireceğiz. Bunlar samimi ve katılan kişiler göz önüne alınarak hazırlanacak buluşmalar olacak. Oyundan bölümler göstereceğimiz, gelenlerle sohbet edeceğimiz ve ortaya çıkan sorular üzerine görüşleri paylaşacağımız bir format öngörüyoruz. Bol bol Welsh Cake, börek ve çayımız da olacak.’

Swper Twrcaidd arbennig / Türk usulü akşam yemeği  / A special Turkish dinner

Capel y Graig will be hosting a Turkish dinner on the Saturday evening for all those who attend the workshops.

For more info on the Artists, the Company and the Project see;

I ble rwyt ti_n perthyn_ Info Pack (1)

The persecuted Turkish Artists who made Cardiff their home.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gydag organ sy’n gweithio’n rhannol, 1901, No 1
with a semi-functioning organ, 1901, No 1

Prosiect gan Angharad Davies ac Avi Allen.
A project by Angharad Davies and Avi Allen.

Daw rhagor o newyddion cyffrous yn fuan
More news soon…exciting.

 

 

 

Advertisements