The Gathering, Toby Hay a David Ian Roberts

 

‘I first listened to The Gathering late in the day, late in the year – the year of Trump, of Brexit, of tides of darkness rising fast on all sides. And for a bright hour, Toby Hay’s music cast strong light, fought the shadows back a little. The tracks of this album – quick-fingered, deep-felt – open landscapes in the mind’s eye. It feels, listening to them, as if they have a little of the power – the power that linguists call ‘illocutionary’ and magicians call ‘conjuring’ – to summon things into being, or bring pasts briefly back to life. It came as no surprise to learn that Toby has sometimes hoped that the playing of ‘Starlings’ (in which the notes teem and swoop and swarm) might one day call up an actual murmuration. Place, memory, nature, loss and dreamed-of geographies are the subjects of this beautiful music: that gathering of feelings that go by the untranslatable Welsh word hiraeth. There is a sadness at what has gone here, but not a nostalgia. The world’s dew gleams on this music, but the world’s dust swirls through it too.’ Album Liner note, Robert MacFarlane.

 

 

Un o Raeadr Gwy yng nghanolbarth Cymru yw Toby Hay, ac mae’n creu cerddoriaeth offerynnol wedi’i ysbrydoli gan dirwedd, pobl a hanes yr ardal. Yn dilyn yn ôl troed y gitaryddion American Primitive a diwygwyr Gwerin Prydain, mae’n cyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer gitâr 6 a 12 llinyn.
Wedi’i ddylanwadu gan Ragas Indiaidd, cerddoriaeth Kora Affricanaidd a cherddoriaeth hynafol y delyn Gymreig o lawysgrif Robert ap Huw, mae Toby yn creu cerddoriaeth i gyfleu awyrgylch y rhan arbennig o Gymru mae’n byw ynddo, gan ychwanegu at draddodiad hir cerddoriaeth llinyn Gymreig.
Toby Hay yw’r grym sy’n gyfrifol am Cambrian Records, label recordiau annibynnol wedi’i leoli yn Rhaeadr Gwy, Canolbarth Cymru.

From near Rhayader in Mid Wales Toby Hay makes instrumental music inspired by the landscape, people and history of the area. Following in the footsteps of the American Primitive guitarists and the British Folk revivalists he composes music for the 6 and 12 string guitar.
Influenced by Indian Ragas, African Kora music and ancient Welsh harp music from the Robert ap Huw manuscript Toby makes music to capture the atmosphere of the special and under represented part of Wales where he lives, adding to the long tradition of Welsh string music.
Toby Hay is the driving force behind Cambrian Records, an independent record label based in Rhayader, Mid Wales.

‘Toby Hay manages to marry craft and melody like few others in contemporary Welsh Folk. His appreciation of the melancholic and melodic voice of his guitar brings out an experimental, gorgeously elongated picking style that touches on American Primitivism and the likes of Bert Jansch or John Renbourne, but with an inviting, graceful air’ Gwdihŵ

Thoughtful words/review by Thomas Blake.  Toby Hay: The Gathering- Featured Review, Folk Radio Uk.

Mae gan David Ian Roberts lais unigryw a’i fysedd meistrolgar ar y gitâr sydd wrth galon ei arddull. Mae’n cyfuno sain grwpiau gwerin y 60au a’r 70au gyda cherddoriaeth Indiaidd a cherddoriaeth glasurol. Er i artistiaid fel Nick Drake, John Martyn ac Elliott Smith ddylanwadu arno, mae ei ddawn gyda’r gitâr yn deillio o’i uchelgais i greu seiniau gwreiddiol a threfniannau gyda’i offeryn.
Record werin siambr fugeiliol gynnil oedd albwm cyntaf David, ‘St Clears’ (2014), yn enwog am ei drefniadau llinyn, a chafodd ei chynnwys yn Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru.

David Ian Roberts has a unique voice and virtuosic fingerstyle guitar playing at the centre of his style, He combines the sounds of 60’s and 70’s folk acts, with Indian and classical music. Whilst influenced by artists such as Nick Drake, John Martyn and Elliott Smith, his ability on the guitar is based upon an ambition to bring original sounds and arrangements from his instrument. .
David’s debut album ‘St Clears’ (2014) was an understated pastoral chamber folk record, noted for its string arrangements, and was included in the Welsh National Archive of Screen and Sound.

“...Compelling…exquisite…extraordinary…blissful’  Simon Holland, FolkRadioUK

Poetry, Jazz, Folk… A fascinating voice’ Frank Hennessey, BBC Radio Wales

 

Advertisements

Ffŵl sy’n dawnsio yw Roger Lougher/ Roger Lougher is a dancing fool – A Presentation of work in progress

Roger Lougher is a dancing fool’ is a hybrid of dance, performance and witty presentation. Through a series of short choreographic sequences Roger aims to reframe notions of Landscape Art.

As part of a 2016 residency at Tintern Abbey, Lougher developed and performed a dance within the church ruins as a means of both finding empathy with the Picturesque and of drawing within the space. Roger has since developed this medium through further public performances during Miri Mai at Rhôd and Platform at Haverfordwest. He presents a mixture of old and new work tailored to the specific space that is Capel y Graig.

Landscape and language and community – Roger Lougher’s work is made in response to: landscape; how this is mediated, how we negotiate our relationship between the urban environment and the countryside, between nationality and provinciality, the centre and the periphery; language; the invention of nationhood, the idea of Wales, of a country layered by the sediment of language, of boundaries and the crossing of borders.

Roger Lougher is a sculptor, documentary photographer, installation artist and curator. He is co-instigator of Rhôd and co-chair of the Rhôd Committee (the organising force of Rhôd; an annual exhibition of contemporary art in Drefach Felindre, Sîr Gâr/Carmarthenshire)

Mae ‘Roger Lougher, y ffŵl sy’n dawnsio’ yn gymysgedd o ddawns, perfformiad a chyflwyniad ffraeth. Nod Roger yw ail-fframio syniadaeth am Gelf Tirwedd trwy gyfres o symudadiau dawns byr.

Fel rhan o breswyliad yn Abaty Tyndyrn yn 2016, datblygodd Lougher ddawns o fewn adfeilion yr eglwys fel modd i ymdeimlo â Darluniaeth ac i ‘ddarlunio’ o fewn gofod. Ers hynny mae Roger wedi bod yn gweithio ar y cyfrwng mewn perfformiadau cyhoeddus yn Miri Mai/Rhôd a Platform yn Hwlffordd.

Mae gwaith Lougher yn ymateb i : dirwedd; sut mae hwn yn cael ei gyflwyno, sut yr ydym yn delio gyda’r berthynas rhwng yr amgylchedd dinesig a’r wlad, rhwng cenedlaetholdeb ac ymlyniad i ranbarth; y canol a’r cyrion; iaith; cenedligrwydd fel dyfais, y syniad o Gymru, gwlad llawn haenau o waddod iaith, o derfynau a ffiniau i’w croesi.

Mae Roger Lougher yn gerflunydd, ffotograffydd dogfenol,artist gosodiadol a churadur. Mae’n gyd-sefydlydd Rhôd a chyd-gadeirydd Pwyllgor Rhôd Committee (sydd yn trefnu arddangosfa flynyddol o gelf gyfoes yn Nhrefach Felindre, Sir Gâr).

Also introducing William O Connell.