Amdanom | About

Mae Gofod Celf Capel y Graig wedi’i ymroi i arbrofi artistig sy’n sbarduno deialog feirniadol.
Capel y Graig art space is committed to activating critical dialogue through artistic experiment and research.

The Capel continues to develop organically, endeavouring to explore innovative curatorial practice and how that operates within the wider creative enterprise. Rather than following a rigid formal programming structure, the Capel engages in a process of actively looking for and listening to exciting possibilities whilst also being open to the potential of ‘encounter’… entering sustained dialogue, sharing a sensibility and mutually developing ideas is paramount to realising projects that are sensitive to working with(in) the context of the Capel space.

Mae’r Capel yn parhau i ddatblygu yn organig, gan ymdrechu i archwilio arfer guradurol arloesol a sut mae hynny’n gweithredu o fewn y fenter greadigol ehangach. Yn hytrach na dilyn strwythur raglennu ffurfiol ac anhyblyg, mae’r Capel yn cymryd rhan mewn proses fyw o chwilio a gwrando ar bosibiliadau cyffrous, gan fod yn agored hefyd i ddichonoldeb ‘cyfarfyddiad’… mae deialog parhaus, rhannu synwyrusrwydd a datblygu syniadau ar y cyd yn hollbwysig i wireddu prosiectau sy’n sensitif i weithio o fewn cyd-destun y Capel.

 

Atseinio

Inspired by innovative guitarists Jim Ghedi’s and Douglas McGregor’s enriching and productive time here in 2016, Capel Y Graig aims to develop a residency programme for musicians, composers and sound artists.
Artists are invited to spend time to experiment with their ongoing practice with(in) the Capel space and be open to public engagement through the potential of a public performance, talks and open studio visits.
Whilst there is no expectation to create site-specific pieces, emphasis is placed on inviting artists that show an interest in exploring their practice in dialogue with the ‘capel space’; how might being and doing with(in) the capel generate new lines of thought, processes and potential outcomes?

Wedi’i ysbrydoli gan gyfnod cyfoethog a chynhyrchiol y gitaryddion arloesol Jim Ghedi a Douglas McGregor yma yn 2016, nod Capel y Graig yw datblygu rhaglen breswyl i gerddorion, cyfansoddwyr ac artistiaid sain.
Gwahoddir artistiaid i dreulio amser yn arbrofi gyda’u hymarfer parhaus yn y Capel a bod yn agored i ymgysylltu â’r cyhoedd drwy’r potensial am berfformiad cyhoeddus, sgyrsiau ac ymweliadau stiwdios agored.
Er nad oes disgwyl i greu darnau sy’n benodol i’r safle, rhoddir pwyslais ar wahodd artistiaid sy’n dangos diddordeb mewn archwilio eu hymarfer mewn deialog gyda ‘gofod y capel’; sut all bod a gweithio o fewn y capel gynhyrchu teithi meddwl, ystyriaethau proses a chanlyniadau newydd posibl?

 

Advertisements